Rodo

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną w stosunku do Uczniów i Rodziców.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Rodzicu, Informujemy, że administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Łapanów 32 i są one podawane w celu:

  1. Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm).
  2. Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.
  3. Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej CKZiU, na tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

Informujemy, że: a) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do punktów: 1, 2 i 3. b) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem w odniesieniu do punktu 3. c) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych szkoły. e) Odbiorcą danych osobowych są: – podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; – podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). f) Podanie danych osobowych: – jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do punktów: 1 i 2, – ma charakter dobrowolny w odniesieniu do punktu 3. g) Konsekwencją niepodania danych jest: – brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do punktów 1 i 2, – brak możliwości zamieszczenia wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki. h) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych i) Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: – art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. – art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w odniesieniu do punkt 1 i 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych - e-mail: ckziulapanow@gmail.com , tel. 14 6853419 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: ckziulapanow@gmail.com, tel 14 6853419

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.