Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/ckziubochnia

 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146854419 Fax: +48 146854105 E-mail: ckziu@powiat.bochnia.pl Adres korespondencyjny: 32-740 Łapanów 32

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-09-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań CKZiU.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika CKZiU w Łapanowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Wójcik  e-mail: ckziu@powiat.bochnia.pl

Telefon: +48 146854419 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


CKZiU prowadzi swoją działalność w czterech budynkach. Dwa spośród nich nie spełniają minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Są to:
- Główny budynek - posiada dwa wejścia, są one pozbawione barier architektonicznych - można nimi się dostać na holl główny w którym osoba
niepełnosprawna może otrzymać pomoc. Natomiast na pierwsze i drugie piętro prowadzą wyłącznie klatki schodowe - budynek nie posiada wind.
- Budynek B - (dydaktyczny) - występują bariery w postaci schodów.
Pozostałe budynki są parterowe , pozbawione barier architektonicznych.

Deklaracja dostępności   /deklaracja-dostepnosci

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.