Zamówienie Publiczne z dnia 07.06.2019 (2)

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie  im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej udziału w przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego wbranży sanitarnej przy realizacji zadania:
„Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie”

Treść ogłoszenia  PDF
Załącznik 1 Wzór oferty DOC
Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej DOC PDF
Załącznik 3 RODO DOC PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik Inspektor nadzoru – branża sanitarna- otwarcie PDF

Powiadomienie o wyborze oferty – plik Inspektor nadzoru – branża sanitarna – wybór PDF