Zamówienie Publiczne z dnia 07.06.2019 (1)

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej udziału w przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania:
„Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie”

Treść ogłoszenia   PDF
Załącznik 1 Wzór oferty  DOC
Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  DOC PDF
Załącznik 3 RODO  DOC   PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik Inspektor nadzoru – budowlana- otwarcie PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu – plik Inspektor nadzoru – branża budowlana unieważnienie PDF