Zamówienie publiczne z dnia 01.07.2020

Zamówienia publiczne z dnia 01.07.2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na

„Doposażenie pracowni w komputery dla osób ze specjalnymi problemami edukacyjnymi i specyficznymi problemami  w uczeniu”

w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Oświadczenie  o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 5 – Klauzura informacyjna

wszystkie załączniki Pobierz 

Odpowiedz na pytania dotyczące zapytania ofertowego Pobierz 

Informacjo o zmianie załącznika i terminu rozstrzygnięcia Pobierz

Informacja z otwarcia ofert  Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz