Zamówienie Publiczne z dnia 9.01.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy„
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2

Ogłoszenie nr 502112-N-2019 PDF

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) PDF DOC

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału PDF DOC

Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw PDF DOC

Załącznik nr 3 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej PDF DOC

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów PDF DOC

Załącznik nr 5 – Formularz oferty PDF DOC

Załącznik nr 6 – Wzór umowy na dostawy lub usługi PDF DOC

Załącznik nr 7 – SOPZ – Część 1 – Komputery PDF 

Załącznik nr 8 – SOPZ – Część 2 – Pracownia OZE PDF

Załącznik nr 9 – SOPZ – Część 3 – Meble PDF

Załącznik nr 10 – SOPZ – Część 4 – Oprogramowanie specjalistyczne PDF

Załącznik nr 11 – SOPZ – Część 5 – Materiały dydaktyczne PDF


Odpowiedź na zapytanie PDF

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ – PDF
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ – PDF
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ – PDF


Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ  – PDF
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert – PDF
Zmiany w ogłoszeniu – PDF
Powiadomienie o zmianach siwz – PDF
 


Powiadomienie o zmianach SIWZ  PDF


Informacja z otwarcia ofert – PDF


Powiadomienie o wyborze oferty – PDF


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –PDF


Zawiadomienie unieważnieniu postępowania – PDF