Zamówienie Publiczne z dnia 7.11.1018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy „
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2

Ogłoszenie nr 645308-N-2018 Pobierz PDF

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)  pobierz DOC

Załącznik nr 1 – Wykaz dostaw pobierz PDF DOC

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pobierz PDF DOC

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pobierz PDF DOC

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pobierz PDF DOC

Załącznik nr 5 – Formularz oferty pobierz PDF DOC

Załącznik nr 6 – Wzór umowy na dostawy lub usługi pobierz PDF

Załącznik nr 7 – SOPZ – Cześć 1 Komputery pobierz PDF

Załącznik nr 8 – SOPZ – Cześć 2 Pracownia OZE pobierz PDF

Załącznik nr 9 – SOPZ – Cześć 3 Meble pobierz PDF

Załącznik nr 10 – SOPZ – Część 4 Stanowiska budowlane pobierz PDF

Załącznik nr 11 – SOPZ – Część 5 Materiały dydaktyczne pobierz PDF

 


Powiadomienie o zmianach w SIWZ    pobierz PDF
Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ  pobierz PDF

Odpowiedź na pytanie w sprawie SIWZ  pobierz PDF


Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Zakup doposażenia pracowni w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy ” – pobierz PDF

Powiadomienie o zmianach  SIWZ – pobierz PDF

Obowiązujący formularz oferty pobierz DOC

Odpowiedzi na pytania w sprawie SIWZ – pobierz PDF

 


Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF  DOC


 Zawiadomienie o unieważnieniu – pobierz PDF


Powiadomienie o wyborze oferty – pobierz PDF