Zamówienie Publiczne z dnia 18.07.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

„Modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku warsztatów w Łapanowie, należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – pobierz PDF, DOC
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  – pobierz PDF
Zał nr 1 – Formularz oferty – pobierz PDF, DOC
Zał nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – pobierz PDF, DOC 
Zał nr 3 – Wykaz robót budowlanych – pobierz PDF, DOC 
Zał nr 4 – Wykaz osób – pobierz PDF, DOC  
Zał nr 5 – Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  – pobierz PDF, DOC 
Zał nr 6 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – pobierz PDF, DOC 
Zał nr 7 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  – pobierz PDF, DOC 
Zał nr 8 – Projekt umowy – pobierz PDF 
Zał nr 9 – dokumentacja projektowa  –  pobierz załączniki 


Szczegółowa specyfikacja techniczna – pobierz PDF


Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF