Zamówienie Publiczne z dnia 27.09.2019

DYREKTOR Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na Doposażenie pracowni gastronomicznych nr 46 i 47 w ramach zadania Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CZKiU w Łapanowie

Treść ogłoszenia pdf

Załącznik 1 Formularz oferty    doc  pdf

Załącznik 2 Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  doc pdf

Załącznik 3 RODO doc  pdf 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  PDF