Zamówienie Publiczne z dnia 10.05.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do udziału w przetargu na:
Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie

Ogłoszenie nr 546062-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.  PDF 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF DOC
zał nr 1 – Formularz oferty PDF DOC
zał nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału PDF DOC
zał nr 3 – Wykaz robót budowlanych PDF DOC
zał nr 4 – Wykaz osób PDF DOC 
zał nr 5 – Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych PDF DOC
zał nr 6 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej PDF DOC
zał nr 7 – Zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów PDF DOC
zał nr 8 – Projekt umowy PDF DOC
zał nr 9 – Dokumentacja techniczna i STWIORB  Pobierz ZIP

Odpowiedź na zapytanie  PDF
Odpowiedź na zapytanie PDF

Odpowiedź na zapytanie PDF

Informacja z otwarcia ofert PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF