Zamówienia Publiczne z dnia 25.07.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16 

Spis kursów: 

Część 1           Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień
Część 2           Kurs spawacza elektrycznego TIG
Część 3           Kurs spawacza elektrycznego MAG
Część 4           Kurs obsługa nakładki geodezyjnej MK POWER
Część 5           Kurs prawo jazdy kategori B
Część 6            Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ogłoszenie o zamówieniu  – pobierz PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   – pobierz PDF
Formularz oferty – pobierz PDF, DOC
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz PDF
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  – pobierz PDF, DOC
Wykaz  usług – pobierz PDF, DOC
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. – pobierz PDF, DOC
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.  – pobierz PDF, DOC
Projekt umowy – pobierz PDF

Informacja z otwarcia ofert – pobierz PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF
Zawiadomienie o unieważnieniu – pobierz PDF