Zamówienia Publiczne z dnia 21.06.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów:
Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup
Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień
Część 3 Kurs spawacza elektrycznego TIG
Część 4 Kurs spawacza elektrycznego MAG
Część 5 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS)
Część 6 Kurs prawa jazdy kategorii B
Część 7 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej
Część 8 Kurs – Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego
Część 9 Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz PDF

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz PDF, 

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pobierz PDF,

załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udział pobierz PDFDOC

załącznik nr 3 – Wykaz usług pobierz PDFDOC

załącznik nr 4 – Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pobierz PDFDOC

załącznik nr 5 – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pobierz PDFDOC

załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pobierz PDFDOC

załącznik nr 7 – Projekt umowy pobierz PDF

załącznik nr 8 – Formularz oferty pobierz PDFDOC


Odpowiedź na zapytanie SIWZ  pobierz

 


 
  Informację z otwarcia ofertpobierz PDF


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz PDF