Zamówienia Publiczne z dnia 17.07.2018

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na Kierowanie projektem pn „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Formularz oferty – pobierz PDF, DOC
Grupy kapitałowe – pobierz PDF, DOC
Projekt umowy – pobierz PDF
RODO – pobierz PDF
Zapytanie ofertowe kierownik CKZ – pobierz PDF


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego  – pobierz PDF