Zamówienia publiczne z dnia 17.05.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty na
„Adaptację pracowni kosztorysowania i organizacji budowy oraz warsztaty szkolne – podjazd dla niepełnosprawnych”

w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16.

Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  – pobierz 
Załącznik nr 2 – Projekt umowy – pobierz 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz_spełnianiu warunków udziału – pobierz
Dokumentacja techniczna załącznik nr 1- kosztorys nakładczy – projekt pracowni komputerowej – pobierz
Dokumentacja techniczna załącznik nr 2 – przedmiar – instalacja elektryczna –  pobierz
Dokumentacja techniczna załącznik nr 3 – przedmiar – likwidacja barier architektonicznych – pobierz
Dokumentacja techniczna załącznik nr 4 – aranżacja sali lekcyjnej – pobierz 

 


WYBÓR OFERTY
Adaptacja pracowni kosztorysowania i organizacji budowy oraz warsztaty szkolne – podjazd dla
niepełnosprawnych – pobierz