Zamówienia Publiczne z dnia 27.04.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Jana Pawła II w Łapanowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:

Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałenie 10.2.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPMP.10.02.02-12-0242/16

Spis kursów, szkoleń oraz warsztatów:
Część 1 Kurs obsługi programu komputerowego Sketchup
Część 2 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień
Część 3 Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
Część 4 Kurs operator koparko – ładowarki
Część 5 Kurs montaż rusztowań
Część 6 Kurs obsługi programu kosztorysowego Zuzia, Metri Cad, Planista dla technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Część 7 Kurs – Pozyskiwanie i przetwarzanie danych naziemnego i lotniczego skanowania laserowego
Część 8 Warsztaty instalacji solarnych
Część 9 Warsztaty Pompy ciepła wody PCWU, PCWB
Część 10 Warsztaty Instalacje fotowoltaiczne
Część 11 Warsztaty Pompy ciepła wody PCCO
Część 12 Kurs spawacza elektrycznego TIG
Część 13 Kurs spawacza elektrycznego MAG
Część 14 Kurs operatora wózka widłowego
Część 15 Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS)
Część 16 Kurs prawa jazdy kategorii B
Część 17 Szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych
Część 18 Szkolenie z zakresu kolektorów słonecznych
Część 19 Szkolenie z zakresu kotłów i piecy na biomasę
Część 20 Szkolenie z zakresu pomp ciepła
Część 21 Adobe photoshop, Corel Draw – podstawowe i zaawansowane techniki obsługi programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej

Ogłoszenie nr 552249 pobierz 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 

Spis załączników:
zał 1 – opis przedmiotu zamówienia    pobierz PDF  
zał 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pobierz DOCpobierz PDF 
zał 3 – wykaz usług pobierz DOC, pobierz PDF
zał 4 – oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pobierz DOCpobierz PDF
zał 5 – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pobierz DOCpobierz PDF
zał 6 – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pobierz DOCpobierz PDF
zał 7 – projekt umowy pobierz PDF
zał 8 – formularz oferty pobierz DOC,  pobierz PDF
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia – pobierz PDF

Pobierz wszystkie załączniki – pobierz  

 


Informacja z otwarcia ofert  pobierz plik PDF 

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik PDF

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik PDF


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik PDF

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik PDF


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik PDF