IV edycji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce. 

  Szkolenia są dedykowane do całej Kadry Pedagogicznej, niezależnie od zaangażowania w chmurę. 
Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z nowoczesnymi tendencjami w dydaktyce.  
Koncentrujemy się na przybliżeniu wartościowych rozwiązań praktycznych,
pomocnych podczas pracy zdalnej z uczniami.  

   Szkolenie obejmuje 26h i odbywa się zdalnie. Serdecznie zapraszamy!  

   Szkolenie realizowane jest w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.  

   W załączeniu przesyłam Państwu dokumenty rekrutacyjne związane z realizacją szkoleń. Dokumenty zostały opracowane we współpracy z Liderem Projektu – Departamentem Edukacji UMWM.  

   W załączeniu przesyłam:  

 1. Regulamin rekrutacji (wersja podstawowa – podane w nim terminy związane z rekrutacją nie są obowiązujące.
  Wykaz bieżących terminów przedstawia załącznik „PROCEDURY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIA TIK W DYDAKTYCE_2020.11.09”)  

Zgodnie z jego zapisami, uprzejmie prosimy o wywieszenie go (z załącznikami) na tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowo, o ile to możliwe, bardzo prosimy o umieszczenie dokumentacji na stronie internetowej szkoły.  

Regulamin powinien być dostępny co najmniej do zakończenia rekrutacji (w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń, na stronie www, informacje przekazywane ustnie/mailowo przez Dyrekcję).  

   

 1. Procedury związane z rekrutacją na szkolenie z wykorzystania TIK w dydaktyce  

Dokument obejmuje zestawienie najważniejszych terminów i procedur obowiązujących w rekrutacji uzupełniającej.  

   

 1. Załącznik nr 1 – szczegółowy program szkolenia wraz z określonymi efektami uczenia się oraz harmonogram szkolenia.  

   

 1. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy:  

Stanowi on podstawę rekrutacji. Dokument wypełnienia i podpisuje nauczyciel (kandydat) zgłaszający chęć udziału w szkoleniu.  

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza oraz wskazanie aktywnego adresu e-mail, ponieważ całą korespondencja związana z szkoleniem będzie przesyłana na ten adres.  

Ponadto osoba uczestnicząca w rekrutacji podpisuje Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych znajdujące się na 3 stronie formularza.  

  

Należy zwrócić uwagę, aby każdy punkt był właściwie uzupełniony – na podstawie zebranych danych tworzone będą listy zakwalifikowanych.  

Wypełnione i podpisane skany formularzy (razem z oświadczeniami) powinny zostać wysłane z adresu mailowego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym, na który później będziemy mogli przekazywać dalsze informacje dot. rekrutacji, zakwalifikowania i szkolenia (najlepiej z bezpośrednich skrzynek mailowych nauczycieli).  

  

Adres, na który należy wysłać skan formularza wraz z oświadczeniem: mche_tik@up.krakow.pl(mche_tik@up.krakow.pl), w tytule wpisując Rekrutacja do IV edycji szkolenia nauczycieli cz. zawodowa” Ostateczny termin nadsyłania skanów formularzy zgłoszeniowych upływa 24 listopada.  

   

 1. Załączniki nr 3, 4, 5 oraz 6:  

Dokumenty, które zakwalifikowani uczestnicy przesyłają skanem na adres mche_tik@up.krakow.pl(mche_tik@up.krakow.pl) najpóźniej do dnia 30 listopada, a następnie w oryginale do Organizatora rekrutacji (UP) do dnia2 grudnia.  

 

 1. Załącznik nr 8:  

Oświadczenie, które zakwalifikowani uczestnicy przesyłają skanem na adres okon@agh.edu.pl najpóźniej do dnia 30 listopada, a następnie w oryginale na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Informatyki, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków, z dopiskiem „MChE” do dnia 2 grudnia.  

   

 1. Załączniku nr 7, 9, 10, 11 to instrukcje dotyczące obsługi narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji szkolenia: portal, Cisco Meeting App, MOODLE i WebexTeams  

   Wszystkie dokumenty dostępne są też do pobrania na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowietutaj  

   Szkolenie prowadzone będzie wg harmonogramu:  

październik-styczeń 2020 – Moduł I: „warsztatowa” część szkolenia realizowana za pośrednictwem platform edukacyjno-komunikacyjnych (Cisco Meeting App lub WebexTeams) – uczestnik weźmie udział w zajęciach w jednym dniu
Terminy szkoleń:
  

  • 05.12.2020 (sobota) 8:15 – 13:30  
  • 08.12.2020 (wtorek) 15:30 – 16:15  
  • 14.12.2020 (poniedziałek) 15:30 – 16:15  
  • 16.12.2020 (środa) 15:30 – 16:15  
  • 12.01.2021 (wtorek) 15:30 – 16:15  

  

 1. styczeń – luty 2020 – Moduł II: na platformie MOODLE, on-line   
 2. luty 2020 – ankieta końcowa i wydanie certyfikatów kończących szkolenie

  Pobierz wszystkie załączniki PLIK